UDDANNELSER

Dagtilbudsmedarbejder uddannelsen
1. Formål

Naalakkersuisuts vision, som er nedfældet i Uddannelsesplan II for 2014 – 2024, er at alle børn har ret og lige adgang til dagtilbud som sikrer dem læring og udvikling uanset geografi, social- og kulturel baggrund.
Det er en kendsgerning, at der mangler faglært personale inden for dagtilbudsområdet i hele Grønland og specielt i bygder og ydre distrikter. Derfor får børn i yderdistrikterne ikke det samme tilbud eller det samme omfang af tilbud som andre børn i Grønland. Derfor oprettes nu dagtilbudsmedhjælperuddannelsen for at imødekomme Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi på førskoleområdet, hvor der skal tilbydes decentral pædagogisk undervisning i en kortere uddannelsessammenhæng til ikke faguddannet personale.
Uddannelsen skal rette sig til ufaglært personale som i dag arbejder inden for dagtilbudsordningen eller som gerne vil tage uddannelsen i takt med, at der bygges børnehaver eller etableres andre dagtilbud.
Uddannelsen skal have en længde og kvalitet som sikrer, at den er en kortere erhvervsuddannelse, som er adgangsgivende til Socialhjælperuddannelsen. Uddannelsen tilrettelægges og udbydes af Perorsaanermik Ilinniarfik / Socialpædagogisk Seminarium (PI/SPS)
Det lovmæssige grundlag for studieordning er følgende:

 • Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kursus på erhvervsuddannelsesområdet.
 • Hjemmestyrelsens bekendtgørelse nr. 20 af 27. maj 1991 om styrelsen af erhvervsuddannelsesområdet
 • KIIP cirkulære nr. 3/96 om sygeeksamener og omprøver
 • Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskoleladeren
 • Selvstyrets bekendtgørelse nr.21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte
 • Inatsisartutlov nr.12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte
 • Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 7. december 2000 om Voksenuddannelser
 • Uddannelsesordningen udarbejdes af PI/SPS og godkendes af Departement for Uddannelse efter forelæggelse for brancheudvalget.
2. Adgangskrav.

Ansøger skal være fyldt 18 år og have adgangsprøve med minimum karakteren 4 i grønlandsk (karakteren 7 i 13-skalaen) og minimum karakteren 02 i dansk (karakteren 6 i 13-skalaen), eller skal have gennemgået et andet godkendt uddannelsesintroduktionsforløb, eksempelvis Piareersarfik, eller kan dokumentere tilsvarende arbejdskvalifikationer erhvervet gennem deltagelse i arbejdslivet. PI/SPS kan i specielle tilfælde dispensere for dette.
Der kræves ren straffeattest og børneattest ved påbegyndelse af uddannelsen.
Der må ikke forefindes forhold i straffeattesten som vurderes diskvalificerende i forhold til optag på uddannelsen.

3. Dagtilbudsmedhjælperens arbejdsopgaver.

Uddannelsen henvender sig til ufaglært personale inden for dagtilbudsområdet herunder arbejde i vuggestuer, børnehaver og som dagplejere og er underlagt de særlige rammer og lovgivning, som gælder for dagtilbudsområdets ansvar og arbejdsbetingelser i Grønland.
At arbejde med børn er i høj grad inspirerende og personligt lærerigt og udviklende for medarbejderne. På den anden side er arbejdet ansvarsfuldt og krævende, og når der er tale om at arbejde med andres børn i en kommunal institution eller med aftale med kommunen som dagplejer, kræver dette samarbejde og løbende dialog med forældre, kollegaer, arbejdsgiver og offentlige myndigheder.

Derfor er uddannelse en grundlæggende forudsætning for at kunne arbejde fagligt og professionelt uanset hvilke uddannelsesniveau eller arbejdsopgaver, der skal udføres i forhold til dagtilbudsområdet og specielt vigtigt, når vi taler om udsatte børn eller børn med særlige behov, som skal kunne begå sig og blive inkluderet i daginstitutioner.
Som dagtilbudsmedhjælper vil du primært skulle udføre pædagogisk arbejde samt omsorgsopgaver i samarbejde med uddannet pædagogisk personale, men i bygder og yderdistrikter, hvor der er få ansatte, vil man som færdiguddannet kunne komme til at arbejde uden vejledning fra uddannede kollegaer, men da i tæt samarbejde med kommunens pædagogiske konsulenter.

Arbejdet kræver selvstændighed og ansvarsbevidsthed, at man har forståelse for rollen som myndighedsperson samt evne og vilje til samarbejde. I daginstitutionen skal dagtilbudsmedhjælperen være med til at skabe de rammer, der giver børnene mulighed for leg og udvikling. Det betyder også rammer for samspil mellem børnene og mellem børnene og personalet. Forældrekontakt og deltagelse i forældremøder og møder med offentlige myndigheder kan forekomme efter aftale med institutionens leder eller arbejdsgiver.

Som ansat i offentlige tilbud er man underlagt specielle krav og arbejdsbetingelser.

4. Uddannelsens opbygning, varighed og indhold.

Uddannelsen har til formål at give de studerende grundlæggende faglige og personlige kompetencer til at varetage arbejdet som dagtilbudsmedhjælper i daginstitutioner eller som dagplejer.
Uddannelsesforløbet er en kort decentral, modulopbygget erhvervsuddannelse, som udbydes efter behov. Uddannelsen har således ikke faste optagelsesfrister eller startdato, men tilbydes løbende ud fra behov og deltagerforudsætninger, herunder minimum 10 deltagere for opstart af hold i regionen.
Uddannelsens længde er på 9 måneder. Det samlede antal undervisningsdage er 30 dage, og består af 6 moduler med 5 undervisningsdage. Til hvert modul må man herudover påregne tid til forberedelse og udarbejdelse af obligatoriske modulopgaver.
Uddannelsen afsluttes med mundtlig eksamen.

Undervisningsformerne er klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde, case-arbejde og dialogbaseret undervisning. Til hvert modul hører it-båret undervisningsmateriale, som indgår i modulets samlede pensum.
Undervisning foregår på grønlandsk.

Der vil kunne etableres kontakt mellem underviserne og de enkelte studerende og studerende imellem i den udstrækning, som de studerende har adgang til it-faciliteter. Hvert hold tildeles en studievejleder fra PI/SPS. Afsluttende undervisning og eksamen foregår på PI/SPS Ilulissat.

4.1 Oversigt over de enkelte modulers formål og indhold:

1. Dagtilbudsmedhjælperområdets rammebetingelser og dagtilbudsmedhjælperens rolle, ansvar og arbejdsopgaver.

Formålet med modulet er at introducere de studerende til rollen og arbejdsopgaver i arbejdet som dagtilbudsmedhjælper og dagplejer og de rammebetingelser, som arbejdet er underlagt og som indgår i dagtilbudsmedhjælperens daglige arbejdsopgaver, alene eller i samarbejdsrelationer.

Ligeledes introduceres de studerende til almen studiepraksis og brugen af it-bårne hjælpemidler i undervisningen.

Der undervises i relevant lovgivning for daginstitutions- og dagplejeområdet, forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, om børns rettigheder, samtykkeerklæringer etc. Der fokuseres på dagtilbudsmedhjælperens ansvar og forpligtigelser overordnet og i det daglige praktiske arbejde, samt de krav der stilles i forhold til pædagog- og omsorgsrollen, organisering og ledelse samt kollegialt og tværfagligt samarbejde. Etik i pædagogisk arbejde indgår også som et undervisningselement.

2. Børns fysiske, kognitive-, emotionelle- og sproglige udvikling. Børns behov, trivsel og rettigheder.

Formålet med modulet er at de studerende tilegner sig indsigt, forståelse og evne til at iværksætte aktiviteter i forbindelse med børns fysiske, psykiske og sproglige udvikling. Ligeledes skal udvikling kunne ses i sammenhæng med børns basale behov, trivsel, tryghed og respekt for det enkelte barns integritet og rettigheder.
Der undervises i grundlæggende teorier og aktuel viden og praksis i forhold til børns fysiske, psykiske og sproglige udvikling, opdragelse og udvikling af sociale kompetencer. Børns forskellige behov og forudsætninger, ressourcer, trivsel samt krav om rettigheder er et centralt emne i modulet sammen med begreber som samvær, samspil og gruppedynamik.

For at understøtte dagtilbudsmedhjælperens evne til at planlægge, iværksætte og udføre sit daglige arbejde, undervises i relevante metoder og pædagogiske redskaber i forhold til modulets formål og målgruppe. Et sidste element i modulet er sammenhæng mellem kost, hygiejne, bevægelse og sundhed.

3. Børns leg og kompetenceudvikling i et samfundsmæssigt, kulturelt og pædagogisk perspektiv. Tilrettelæggelse og ledelse af pædagogiske aktiviteter.

Formålet med modulet er at give kundskaber og praktiske færdigheder om sammenhængen mellem leg og kompetenceudvikling. Denne sammenhæng og udvikling skal forbindes med grønlandsk kultur, traditioner og samfundsudvikling. Sociale kompetencer udvikles gennem voksenkontakt, leg og samspil i børnegruppen og med dette som udgangspunkt undervises der i kreative fag, metoder og aktiviteter, som stimulerer barnets sproglige-, motoriske- og sociale udvikling i et grønlandsk og interkulturelt perspektiv. Teorier og praktiske øvelser i planlægning, tilrettelæggelse og ledelse af pædagogiske aktiviteter samt iagttagelse og observation som metode, indgår i modulet.

4. Kommunikation, relation, samspil og samarbejde herunder forældresamarbejde og konfliktløsning.

Formålet med modulet er at give de studerende teoretiske kundskaber og praktiske færdigheder i forhold til kommunikation, samtaleformer, samt børne- og forældresamtaler. Ligeledes kommunikation i forhold til at skabe og fastholde kontakt, relations dannelse samt inddragelse af og samarbejde med forældrene i planlægning og tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde.

Forældresamarbejde omhandler den daglige dialog og kommunikation med forældrene om det enkelte barns trivsel og udvikling, herunder også den svære forældresamtale.

De studerende trænes i hvordan man agerer i konflikter samt hvilken viden og hvilke redskaber man kan benytte sig af. Konfliktforståelse, analyseredskaber og konflikthåndtering indgår i undervisningen.

5. Børn med særlige behov eller problemer. Daginstitutionen som arena for socialisering, integration og inklusion.

Formålet med modulet er at give de studerende indsigt og forståelse for at dagtilbuddet og dagtilbudsmedhjælperen kan møde og forholde sig til børn med særlige behov eller specielle problemer, og hvordan daginstitutionen kan imødekomme, inkludere og hjælpe disse børn og dagtilbudsmedhjælperens rolle og opgaver i denne sammenhæng som professionel medarbejder. Det kan være børn med fysisk- eller psykisk handicap, omsorgsvigtede børn, børn i sorg og krise, børn med udviklingsforstyrrelser etc.

4.

Undervisningen tager udgangspunkt i ovennævnte målgrupper, og der gives grundlæggende teoretisk viden og en indføring i socialpædagogiske indsatser og tværfagligt samarbejde i forhold til målgruppen. Der undervises endvidere i begrebet socialisering, inklusion og integration.

6. Teorier, metoder og socialpædagogiske praksiselementer på dagtilbudsmedhjælperens område.

Institutionsarbejde og alene arbejde. Dagtilbudsmedhjælperen som medarbejder og rollemodel. Personlig udvikling og supervision.
Formålet med modulet er at lave en opsummering og skabe en sammenhæng og integration af det samlede uddannelsesforløb og mellem de forskellige moduler. Derudover at give studerende en afsluttende og relevant kobling mellem teori, metoder og praksis på dagtilbudsområdet under hensyntagen til dagtilbudsmedhjælperens uddannelsesniveau og arbejdsopgaver. Ligeledes at fokusere på ligheder og forskelle i rollen og arbejdsopgaverne som dagplejer og som medarbejder i daginstitutioner.
Der undervises i aktuelle og relevante socialpædagogiske teorier og metoder i relation til dagtilbudsområdet, grønlandske socialpolitiske strategier og initiativer i forhold til målgruppen. Der fokuseres på dagtilbudsmedhjælperen som ressourceperson og rollemodel og brug af dagtilbudsmedhjælperens egne personlige ressourcer og erfaringer, løbende behov og muligheder for personlig udvikling herunder supervision som middel i denne proces.

5. Hjemmeopgave og eksamen
Hver modul afsluttes med en hjemmeopgave. Opgaven kan enten være teoretisk og/eller en praktisk opgave som kan knyttes til dagtilbudsmedhjælperens daglige arbejde og praksis i daginstitutionen eller som dagplejer. Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig eksamen hvor den grønlandske karakterskala (GGS) benyttes med ekstern censur. Eksamen kan lægges i forlængelse af uddannelsens sidste modul eller tilrettelægges som en selvstændig eksamensdag, der ligeledes foregår på PI/SPS Ilulissat.

6. Regler for syge- og reeksamen samt modulopgave
6.1 Sygeeksamen.

En studerende, der er fraværende til den afsluttende eksamen på grund af sygdom eller andet lovligt forfald, tilbydes sygeeksamen, såfremt der foreligger en lægeerklæring eller anden dokumentation.
Meddelelse om sygdom gives til PI/SPS inden tidspunktet for eksamen og lægeerklæring skal afleveres inden for tre dage.
Sygeeksamen skal afvikles senest 1 måned efter den ordinære eksamen.
Hvis meddelelse om sygdom eller andre særlige omstændigheder ikke er givet rettidigt, kan rektor ved PI/SPS dispensere for denne bestemmelse.
5.
PI/SPS afholder udgifter til lægeerklæring.
Sygeeksamen afholdes i henhold til KIIIP-cirkulære nr. 3/96

6.2 Reeksamen og modulopgave.

En studerende, der ikke består modul-opgaven, har mulighed for yderligere en gang at udarbejde en ny opgave, evt. med udgangspunkt i den ikke beståede opgave. Den studerende kan dog fortsætte uddannelsen, men alle moduler skal bestås, førend man kan indstilles til den afsluttende eksamen.
En studerende, som ikke består den afsluttende prøve ved uddannelsens afslutning, har mulighed for at indstille sig til omprøve yderligere to gange.
Ved særlige forhold kan rektor ved PI/SPS tillade studerende at deltage i en yderligere prøve.

6.3 Klage over eksamen.

Forhold, der kan klages over:

 • bedømmelsesgrundlaget,
 • eksamensforløbet
 • karaktergivning

Klagen skal indsendes til PI/SPS senest 8 dage efter afholdt eksamen.
PI/SPS behandler klagen. Tages klagen ikke til følge, videresendes klagen til:
Brancheudvalget, Box 519, 3952 Ilulissat

Studerende kan indgive skriftlig og begrunde klage til brancheudvalget over afgørelser truffet af PI/SPS indenfor 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Brancheudvalgets afgørelser på det faglige område kan ikke ankes til anden administrativ instans.

7. Angående uddannelsesstøtte.

Studerende kan søge uddannelsesstøtte ved Uddannelsesstøtteforvaltningen (USF).
Klager Ift. uddannelsesstøtte kan sendes til Uddannelsesstøtteforvaltningen.
Som Voksenlærlingen er der mulighed for kursusgodtgørelse under skoleopholdet.
8. Fravær under uddannelsen.
PI/SPS udarbejder retningslinjer for administrationen af mødepligts- og afleveringsbestemmelserne, som derefter godkendes af brancheudvalget.
Der er mødepligt under uddannelsen.
6.

8.1 Orlov

Orlov kan ikke søges, grundet det korte uddannelsesforløb.

9. Andre bestemmelser

PI/SPS tilrettelægger uddannelsens tidsperioder, undervisningssteder og andre praktiske forhold. Uddannelsen er uden brugerbetaling og PI/SPS betaler studerendes studierelevante udgifter, herunder rejser og ophold i forbindelse med uddannelsesforløb og eksamen samt undervisningsmateriale.

Ansøgelsesfrist

Ansøgelsesfristen for DagtildbudsMedhjælper-uddannelsen er 1. Marts.