Den Decentrale Socialpædagoguddannelse

På grønlandsk kaldes den Decentrale socialPædagogUddannelse (DPU) Najugaq Qimannagu Perorsaanermik Ilinniarfik (NQPI).

Formål

Den decentrale socialpædagoguddannelse skal sikre en mulighed for at dække behovet for uddannelse af socialpædagoger i hele Grønland.

Den decentrale socialpædagoguddannelse adskiller sig fra den professionsrettede Bacheloruddannelse til Socialpædagog ved, at den bygger på en praktisk tilgang og er målrettet erfarne Socialhjælpere, der har flere års praksiserfaring fra socialpædagogisk arbejde i en dag- eller døgninstitution. Udgangspunktet for gennemførelse af den Decentrale Pædagoguddannelse er, at den studerende fastholder sit ansættelsesforhold under hele uddannelsen.

Adgangskrav:

For at blive optaget på uddannelsen skal man have

  • en bestået socialhjælperuddannelse
  • erhvervserfaring med pædagogisk arbejde i dag-/døgninstitution
  • en aftale om ansættelsesforhold under uddannelsesforløbet.

Ansøgere som kan dokumentere disse krav skal til en optagelsesprøve, hvor de får en tekst, case og spørgsmål, som skal besvares skriftligt i løbet af 4 timer. På baggrund af en individuel vurdering af besvarelserne på optagelsesprøverne vil ansøgerne eventuelt blive indkaldt til en samtale.

Ansøgernes samlede viden, færdigheder og kompetencer vurderes med udgangspunkt i både den skriftlige besvarelse og mundtlige samtale.

Der skeles bl.a. til ansøgerens:

  • Sproglige færdigheder på dansk – forståelse af tekst med henblik på, at det meste litteratur og teori under uddannelsesforløbet ikke forefindes på grønlandsk
  • Beskrivelse af og refleksion over egen praksis
  • Motivation for at blive optaget på uddannelsen
  • Studieegnethed generelt.

Vurderingen foretages af den lokale områdeleder i samarbejde og samråd med kolleger fra vores andre afdelinger. 

Der oprettes hold ved minimum 15 studerende men tilbydes pladser op til 20 studerende. Er der flere kvalificerede ansøgere end der er studiepladser optages med udgangspunkt i bedst kvalificerede jf. ovenstående. Der oprettes herefter venteliste i tilfælde af frafald på uddannelsen inden for den første måneds tid, der forventeligt kan læses op som selvstudie.

Uddannelsesstart og -forløb:

PI/SPS indgår aftaler med kommunerne omkring uddannelsesforløb og starter derfor kun nye hold efter aftale med disse.

Uddannelsen gennemføres over 6 semestre, hvoraf den ene planlægges med kun 13 ugers praktikforløb i anden institution med kobling til og forståelse for en anden praksis. Uddannelsens forløb og indhold bygges op omkring den allerede erhvervede kompetence, som den studerende har gennem praksiserfaring samt en fortsat tilknytning til praksis gennem uddannelsesforløbet, hvorfor der gives merit.

Undervisningssproget og – materialer er primært grønlandsk, mens litteratur og teori også forekommer på dansk samt i mindre omfang på andre sprog, som f.eks. engelsk/nordisk.

Kontakt PI/SPS for spørgsmål vedr. evt. opstart af nye hold. Som udgangspunkt er der kun et uddannelsesforløb i gang pr. kommune, dvs. mulighed for opstart hvert tredje år.

 

Yderligere information omkring den decentrale socialpædagoguddannelse findes i studieordningen her: Studieordning

For uddannelsesforløb med start 2018 og frem er en revision af studieordning under udarbejdelse og vil blive uploadet snarest den er godkendt af Departementet.