KURSER

AMA

Indledning
I dette papir kan man læse om informationer vedr. kurset.
Kursusdeltagerne får kursusbevis ved mindst 90 % deltagels

Følgende temaer gennemføres:
Forebyggelse og fremme trivsel (Modul 1)
Håndtering af voldsomme episoder (Modul 2)
Læring (Modul 3)

Målgruppen for kurset
Målgruppen for kurset er ansatte som har arbejdet med pædagogik i flere år, og som er ufaglærte og
faglærte. De faglærte kan defineres som uddannet som socialhjælpere eller lignende. Altså uddannet
på erhvervsfagligt niveau.

Opgaver mellem moduler
På kurset vil deltagende lave deres egen case, som de vil arbejde med på hele kurset. Der vil være
tavleundersving, individuelt arbejde og gruppearbejde. Det vil være muligt at udarbejde sin egen
Trivselplan undervejs.

Betaling for hele kurset
Hvert modul har en varighed af 5 dage med 7 timer hver dag.

Prisen for 3 moduler for 1 kursist bliver 4.000 kr. pr. pers.
Prisen er inkl. simultantolkning.

NB! Arbejdsgiveren skal sørge for dagpenge til den ansatte.

Bestilling af billet og hotelovernatning
PI/SPS bestiller billet og hotelovernatning for kursister som ifølge AMA midler er berettiget til at få
dækket rejse- og opholdsudgifter.
Kursister der er berettiget til at få dækket rejse- og ophold er de personer der har en uddannelse som
enten socialhjælper eller socialassistent, samt socialpædagoger dvs. personer der har en erhvervsfaglig
uddannelse, og som derfor har taget en kortere samt ”mellemlang videregående uddannelse” lig med
en professionsrettet uddannelse til socialpædagog på 3½ år.

Skematisk oversigt over modulerne.

Kursus: Børn og unge med vanskeligheder

Modul 1 Modul 2 Modul 3
Forebyggende og
fremme af trivsel
Håndtering af voldsomme episoder Læring

Kursus: Børn og unge med vanskeligheder
Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium, Ilulissat, tilbyder et 3 moduls kursus i
børn og unge med vanskeligheder.

Kursets indhold
Beskrivelserne af modulerne er angivet med stikord. Der vil som tiden nærmer sig for kurset, blive
sendt et mere detaljeret program.
NB! Modulernes rækkefølge kan muligvis ændre sig efter nærmere aftale med kursusunderviserne.

Modul 1 – forebyggende

  • Introduktion til kurset
  • Min trivselsplan og trivselsplan for fagprofessionelle
  • Ressourcer, barrierer og indsatser
  • Inddragelse af barnets netværk

På modulet om forebyggelse og fremme af trivsel arbejder vi med Trivselsplan og trivselsplan for
fagprofissionelle, som har barnet eller den unges betingelser for trivsel i fokus samt de ressourcer,
barrierer og indsatser, der er centrale for at fremme bedre trivsel. Vi vil også have fokus på inddragelse
af barnets netværk

Modul 2 – Håndtering

  • Arbejde med min trivselsplan og trivsels fagprofessionelle i fokus med konflikter
  • Barnets og det unges samspil med omgivelserne
  • Arbejde med strategier

Fagprofissionelle, som har de voldsomme episoder og eventuelle konflikter i fokus. Vi arbejder med
barnet eller den unges samspil med omgivelserne før, under og efter en voldsom episode eller
konflikt. Vi vil arbejde med at finde strategier for både medarbejderne og børnene og de unge, så vi
kan undgå de voldsomme episoder og konflikterne

Modul 3 – Læring

  • Arbejde med min læringsplan og læringsplan for fagprofessionelle
  • Eksisterende mestringsstratigier i forbindelse med voldsomme og konflikter
  • Tryghedsplanen og Trivselsplanen

På modulet om, læring arbejder vi med Min Læringsplan og læringsplan for fagprofessionelle, som
bl.a afdækker barnets eller den unges eksisterende mestringsstrategier i forbindelse med konkrete
voldsomme episoder eller konflikter. Det bidrager til at kvalificere Tryghedsplanen og Trivselsplanen yderligere og derved forebygge nye voldsomme episoder og konflikter.

Kursussted
Socialpædagogisk Seminarium, Marralinnguit 40, 3952 Ilulissat.

Underviser
Underviser bliver Anders Stig Berthelsen, som er underviser, Koordinator UC Syd Campus Esbjerg.

Undervisningssproget
Undervisningssprog bliver dansk, med simultantolkning.

Tilmeldingsfrist
Kursister der ønsker at deltage bedes tilmelde sig kurset til nedenstående adresse senest 18. 04.2018

Tilmeldingsblanket kan ses på side 5, alle spørgsmål på tilmeldingsblanketten bedes udfyldes, efter
udfyldelse sendes til kursus@pi.sps.gl

Henvendelse
Kirsten P. Jensen kontorfuldmægtig & Saalamiit Møller Lorentzen kontorfuldmægtig
Mail: kursus@pi.sps.gl
Telefon: 38 35 50
Socialpædagogisk Seminarium Kompetenceudviklingscenter