UDDANNELSER

Socialassistentuddannelsen

Socialassistentuddannelsen kaldes i daglig tale SAU. Der starter hvert år i midten af august et hold med plads til 24 studerende. Uddannelsen varer 39 uger og afsluttes med en eksamen.

Formål med uddannelsen

Formålet med socialassistentuddannelsen er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder, samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer inden for de i uddannelsen indlagte fagområder.

Uddannelsens overordnede mål er dobbeltrettet. På den ene side sigter uddannelsen mod at den studerende kvalificeres til at læse videre. På den anden side sigter uddannelsen mod, at den studerende tilegner sig kompetencer til at arbejde pædagogisk kvalificeret i praksis.  

Den studerende skal gennem uddannelsen erhverve sig færdigheder og sproglige kompetencer i dansk som andetsprog på GU-lignende niveau, samt et fungerende dansk pædagogisk fagsprog.

Kompetenceprofil for den færdige socialassistent

Socialassistentuddannelsen har som mål at give socialassistenten analytiske, metodiske og teoretiske kompetencer med fokus på uddannelsens tre hovedområder; dansk som andet sprog, pædagogik og psykologi, samt at styrke den studerendes personlige, relationelle og samarbejdskompetencer. Hovedområderne suppleres med kultur- og samfundsfag, samt kreative fag og bevægelse. Analytiske og metodiske overvejelser skal fremme refleksionen over det, der studeres og sikre at indsætte den studerendes viden i en teoretisk, historisk, kulturel og samfundsmæssig kontekst.

Uddannelsen sigter mod, at en socialassistent ved uddannelsens afslutning har opfyldt følgende læringsmål og dermed kan:

  • Karakterisere, analysere og vurdere pædagogiske tekster og medieprodukter på dansk som andetsprog
  • Anvende viden om pædagogiske og psykologiske teorier og begreber i udviklingen og refleksionen over egen praksis
  • Planlægge, udføre og evaluere pædagogiske forløb, der tager udgangspunkt i fagligt argumenterede mål og metoder
  • Indgå i professionelle samarbejdsrelationer med kollegaer, forældre, børn og brugere
  • Opsøge og tilegne sig ny viden

Adgangskrav

Adgangskravet for at blive optaget på Socialassistentuddannelsen er, at ansøgeren har bestået Socialhjælperuddannelsen eller anden relevant ungdoms- eller brancheuddannelse.

Til grund for udvælgelsen af studerende er karakteren fra tidligere uddannelser. Såfremt der er flere ansøgere end studiepladser kan den studerendes danskfaglige niveau blive inddraget som kriterium for optagelsen.

Forud for optagelsen kan PI/SPS bede ansøgeren gennemføre en prøve i dansk. PI/SPS er ansvarlig for at ansøgere, der opfylder adgangskravene, får adgang til prøven.

Dispensation fra optagelseskrav kan søges ved at sende et motivationsbrev til Rektor med begrundelse for dispensationen. Relevant dokumentation for tidligere uddannelse samt erhvervserfaring skal vedlægges

Efter afsluttet uddannelse

Efter den studerende har bestået uddannelsen er der flere muligheder. Den studerende kan:

  • søge optagelse på Den Professionsrettede Bacheloruddannelse til Socialpædagog eller Den Decentrale Socialrådgiveruddannelse
  • søge ansættelse inden for daginstitutionsområdet, handicapområdet, ældreområdet eller kriminalforsorgen

Ansøgningsfrist  

Ønsker du at blive optaget på Socialassistentuddannelsen skal du sende en ansøgning til Majoriaq i din hjemby. Majoriaq skal have modtaget din ansøgning senest 1. marts.

Praktiske oplysninger

Som studerende ved PI/SPS vil du, hvis du kommer udenbys fra, få tildelt et møbleret kollegieværelse. Der modtages uddannelsesstøtte under uddannelsen.

Har du spørgsmål er du er velkommen til at kontakte PI/SPS på mail: allafi.sps.gl eller telefon: 38 35 50

Du er velkommen til at læse mere om uddannelsen ved at trykke her!