Retningslinjer for arbejdsfordeling mellem bestyrelse og rektor

 

Jf. Forretningsorden for bestyrelsen ved Perorsaanermik ilinniarfik fastsættes retningslinjer for arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og forstander, herunder hvordan bestyrelsen fører tilsyn med forstanderens ledelse af PI/SPS.

Bestyrelsen har det overordnede strategiske ansvar for Socialpædagogisk Seminariets virksomhed, ligesom beslutninger af principiel karakter skal forelægges bestyrelsen.

Kompetencer vedr. personaleforhold på PI/SPS ligger hos Forstander, herunder ledelse af og tilsyn med personale. Forstander må prioritere sin indsats og delegere arbejdsopgaver til relevante medarbejdere.

Det er afgørende for den daglige ledelses muligheder for at løse sin opgave, at bestyrelsen bakker op og viser tillid – herunder i udstrakt grad delegerer kompetence.

En del af de udførende opgaverne i relation til daglig drift jf. forsvarlig tilrettelæggelse af administration, bogføring og økonomisk forvaltning samt kommunikation og kontakt til interessenter delegeres til Forstander.

Forstander varetager udførelsen af følgende opgaver:

  • Udarbejdelse af oplæg til Vision, Hovedmål og Strategier
  • Forestå planlægningsprocessen, herunder dialog med medarbejderne omkring handling bag Vision, Hovedmål og Strategier.
  • Forestå udarbejdelse af udkast til årsrapport – herunder årsregnskab.
  • Økonomisk beslutningstagning inden for godkendt årsbudget.
  • Daglig tilsyn med drift.
  • Godkendelser af praktiksteder
  • Sager vedr. studerendes uddannelsesforløb, som f.eks. dispensationer fra optagelseskrav, merit for tidligere uddannelse, klager m.m.
  • Kontakt til Departementet omkring uddannelser, faciliteter og PI/SPS’ bygninger.
  • Dialog med øvrige eksterne interessenter – herunder udsendelse af pressemeddelelser.
  • Ansvar for den løbende rapportering til bestyrelsen.
  • Tilpasning af mindre betydning i studieordninger, som ikke har indflydelse på læringsmål for uddannelsen – bestyrelsen inddrages først ved ændringer af større betydning for uddannelsernes indhold eller forløb.
  • Godkendelse af små ændringer og justeringer af uddannelsers sammensætning vedr. f.eks. projektarbejde, studierelevant ophold, hvor emner af praktiske årsager kan flyttes fra et semester til et andet
  • Sikre at information om alle væsentlige oplysninger videregives til bestyrelsen.
  • Tilrettelægge bestyrelsesmøder i samarbejde med formanden

Ovenstående retningslinjer for arbejdsfordeling kan løbende redigeres efter aftale mellem bestyrelsen og Forstander.

Øvrige retningslinjer for arbejdsfordeling mellem bestyrelsen og Forstander jf. vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen er gældende i forhold til arbejdsfordeling mellem bestyrelsen og Forstander ved PI/SPS.

Bestyrelsens tilsyn med Forstanders ledelse sker gennem information og drøftelse på bestyrelsesmøderne, løbende kontakt og drøftelse mellem Forstander og formandsskab, samt ved en årlig vurdering og samtale mellem Formand, næstformand og Forstander. Her drøftes hvorledes opgaverne løses samt tilfredsheden fra begge sider. Evt. aftaler for udvikling føres til referat. Det er vigtigt, at vurdering og samtalen er en fastlagt og aftalt del af samarbejdet, og ikke kun tages i brug, når der opstår problemer.

Denne aftale er vedtaget på bestyrelsesmøde oktober 2017.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google