PIORSAANEQ

Kompetenceudviklingscenteret beskriver og arrangerer kurser for ansatte inden for den sociale sektor. Endvidere udvikler de også kurser efter forespørgsel fra institutioner, Majoriaq eller kommuner. Kurserne kan inddeles i forskellige kategorier alt efter hvordan de finansieres – dette kan du læse mere om herunder.

De forskellige typer kurser betyder også at kompetenceudviklingscenteret udbyder og udvikler kurser i samarbejde med deres samarbejdspartnere. Nogle af de mest tætte er VIA UC Pædagoguddannelse Jysk og Peter Sabroe og UC Syd. Samarbejdet gør at man via et kursus kan få et stort udbytte fordi man indhenter kursusinstruktører med speciale i de enkelte fag.

AMA-miit pikkorissarnerit

AMA-p suunera

Det i daglige AMA (Arbejds Markes Afgift) er den lov, som dækker de i loven omfattende deltageres rejse- og ophold i forbindelse med afvikling af kurser udbudt at Social Pædagogisk Seminarium i Ilulissat.

AMA kommer af arbejdsgivernes Arbejds Markeds Afgift, og handler om tilskud til kurser for faglærte, ufaglærte og arbejdsledige på erhvervsuddannelsesområdet.

Målgruppen for kurset er ansatte som har arbejdet med pædagogik i flere år, og som er ufaglærte eller faglærte på erhvervsfagligt niveau, dvs. socialhjælpere eller lign.

Deltagere som dækkes af AMA midler kan således være en person som enten er:

 • Ufaglært: en person som ikke har et formelt bevis på at have færdiggjort en uddannelse
 • Har en Erhvervsuddannelse: En person der har gennemført en uddannelse, der veksler imellem skole- og praktikophold. En erhvervsuddannelse varierer i længden, typisk fra 2-5år.
 • Har en kortere videregående uddannelse inden for erhvervsområdet: en person der har gennemført en uddannelse. Som for Social Pædagogisk Seminarium, er to uddannelser. En uddannelse som Socialhjælper, der har en samlet varighed på 2 år og en anden uddannelse som Socialassistent, der har en samlet varighed på 9 måneder.

Tilskud

Administrering af AMA midlerne foretages af Social Pædagogisk Seminarium i Ilulissat til bestilling af bl.a. billetter, hotelovernatning og dertil hørende forpligtelser. Tilskuddet gives derfor alene til rejse- og opholdsudgifter herunder nødvendige opholdsudgifter under rejsen til- og fra kursusstedet og forplejningsudgifter under kursusophold. Tilskud til dækning af rejseudgifter er betinget af, at rejsen til og fra kursusstedet foretages umiddelbart i tilslutning til kurset. Hvis en kursusdeltager rejser på et andet tidspunkt, ydes der ikke tilskud til dækning af denne rejseudgift.

AMA yder IKKE tilskud til kursusafgift, dvs. afgiften for at have en deltager i kurset. Kursusafgiften skal således påregnes som en udgift for institutionen, der ønsker at have en deltager i kurset. Afgiften skal indbetales til Social Pædagogisk Seminarium.

Tilbudte kurser og disses indhold, længde, pris og andre forhold kan findes i faktaboksen – kursusoversigt og tilmelding.

Du kan læse mere om vilkårene for AMA, ved at trykke her! (LAV ny og opdateret version af AMA-vedhæftning)

PKU-miit pikkorissarnerit

PKU-p suunera

PKU Isumaqarpoq ”Projekt kompentenceudvikling for ufaglærte” Ilinniarsimanngitsunik piginnaasaannik qaffassaaneq. Pilersaarutitut aaqqissuussaq Namminersorlutik Oqartussaniit siunissaq ungasinnerusumut isigisumik.

Pineqartut

Pikkorissarnerit sulisunut ilinniagaqarsimanngitsunut isumaginninnermi kiisalu peqqinnissaqqarfimmi sulisunut sammisuupput, kiisalu suliffissaaleqisunut pineqartuni suliffittaarusuttunut imaluunniit pineqartuni ilinniarnissaminnut aallartikkusuttunut sammisuullutik. Sulisut ilinniagaqarsimanngitsut tassaapput ulluinnarni paaqqinnittarfinni sullissisut.

PKU pineqartut pingaarnertut ilinniarsimanngitsut sulisut suliffissarsiortullu, 18-nik ukiulinniit. Ukkatarinerulligt ilinniarsimanngitsut suliffissarsiortullu pikkorissarnissaat.

Pikkorissarnerit tapertaassapput ineriartuutaasumik suliffeqarfinnullu allanut, aammalu ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinnut kommuneqarfiit iluanni.

Pikkorissaassutit

Pikkorissarnerit moduliukkaarput, pikkorissarnerit nalinginnaasuupput marluk imaluunniit pingasukkaartut. Pikkorissarnermi ulloq ataaseq nal. akunnernik arfineq marlunnik sivisussuseqartarpoq.

 

Aningaasaqarneq

Ilinniartitsineq ilinniartitsinermilu atortussat akeqanngillat, taakkununnga aningaasartuutit pisortaqarfimmik akilerneqartassapput.

Pikkorissartut suliffeqareersut angalanerannut najugaqartinnerat nerisaqarnerannullu aningaasartuutit pisortaqarfimmit akilerneqartassapput.

Pikkorissartut suliffissarsiortullu peqataasunut atuuttoq unaavoq, sulisitsisup sulisitsisup pikkorissartup naliginnaasumik aningaasarsiai pikkorissarnerta nalaani akilertassammagit, taamaattorli utertistsissutigissallugit suliffeqarfimmut, Perorsaanermik ilinniarfimmiit akeq naliga akilingassamik sanaqqusissaaq allakkatigut, akigitinneqartut malillugit sap. ak. 3.250,- ullut tallimat peqataasimagaanni, ullormullu akeq naligivaa kr. 650,-

Ilinniarnikut aamma peqataasinnaatitaapput pikkorissarnissami inissaqaruni, kisiannili suliffeqarfik aningaasanik utertitsiffingineqarneq ajorput ilinniarsimasut.

Annertunerusumik inatsisit paasisaqarfigisinnaavatit uunga isernermi una tooruk

Døgninstitutionskurser

DØGNINSTITUTIONSKURSER

PI/SPS – Socialpædagogisk Seminarium har af Familiedepartementet (socialdepartement), fået til opgave at forestå et kursusforløb for døgninstitutioner for udsatte børn og unge samt døgninstitutionerne og opholds – steder for personer med fysisk/psykisk handicap.

Kursusforløbet har en varighed af ca. 1 ½ år og er modulopbygget med 8 moduler af 5 dages varighed. Der har i 2017 og 2018 været afholdt kursus i Ilulissat med kursister for hele landet og nu udbyder vi samme kursusforløb i Ilulissat.

Dog må der være minimum 15 deltagere.

Kursusforløb for ufaglært personale på døgninstitutioner i Grønland

PI/SPS–Socialpædagogisk Seminarium har af Familiedepartementet, fået til opgave at forestå et kursusforløb for døgninstitutioner for udsatte børn og unge samt døgninstitutioner og opholds-steder for personer med fysisk/psykisk handicap. Kursusforløbet har en varighed af ca. 1 ½ år og er modulopbygget med 8 moduler af 5 dages varighed.

Der har i 2017 og 2018 været afholdt kursus i Nuuk med kursister for hele landet og nu udbyder vi samme kursusforløb i Nuuk.Dog må der være minimum 15 deltagere.

De 4 første moduler retter sig til ufaglært personale som har mindst 6 mdr. ansættelse eller erfaring fra tidligere ansættelsesforhold inden for døgninstitution. Med ufaglært personale menes personalet som ikke har en pædagogisk uddannelse. Fra og med modul 5, udvides deltagerne til også at omfatte ansatte som tidligere har gennemgået socialhjælperuddannelsen, social- og sundhedsuddannelsen eller anden relevant grunduddannelse. Ligeledes tilbydes modul 5-8 til personale som tidligere har gennemgået kursusforløbet som tidligere er blevet gennemført i Kangerlussuaq eller det interne uddannelsesforløb som har været gennemført på Qasapermiut.
Ansatte som har en grundlæggende uddannelse, men har brug for opfriskning eller repetition af sin tidligere uddannelse kan ansøge om at deltage i alle moduler (1-8).

Kursusforløbet finansieres af selvstyret og udbydes i samarbejde med Familiedepartementet. Kursusforløbet er gratis og kursisterne får betalt rejse, hotel ophold og forplejning samt kursus-materiale. Arbejdsgiver må forpligte sig til at udbetale time/dagpenge samt dække vikarløn og få afsat tid til at løse sine hjemmeopgaver.

Vedlagt findes tilmeldingsskema og kursusbeskrivelse over både grundforløbet, modul 1-4 og specialiseringsforløbet modul 5–8. Ansatte på døgninstitutioner som har en grunduddannelse, f.eks. socialhjælper eller social- og sundhedsassistent som ønsker at deltage i alle 8 moduler må gerne tilmelde sig alle moduler. De 4 første moduler kan på denne måde ses som en opdatering af faglige kundskaber.

Undervisningen foregår på grønlandsk eller dansk afhængig af hvilket sprog som underviserne behersker. Dersom undervisningen foregår på dansk bliver undervisningen simultantolket. Der efterstræbes at anvende eller inddrage undervisere fra det grønlandske praksisfelt.

RAMMER:

Hvert modul har en varighed af 5 dage, normalt tirsdag til lørdag, hvor mandag normalt benyttes et for kursister som ikke bor på uddannelsesstedet. Kursusforløbet starter i november 2018 og forventes afslutning i november 2019.

Der sker en evaluering efter hver modul og kursisterne får en ”hjemmeopgave” mellem hvert modul som tager udgangspunkt i egen praksis og hverdagsliv på  den institution, vedkommende er ansat på. Der gives feedback på opgaven på efterfølgende modul.

Kursusforløbet afsluttes med individuel eksamen i forlængelse af modul 8. Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået. Der medvirker ekstern censor. Kursister som ikke består  eksamen, får mulighed for reeksamen. Kursusforløbet er gratis og tilbydes til såvel selvstyreejet, kommunalejet som private døgnins-titutioner og opholdssteder. Målgruppen er døgninstitutioner for børn og unge samt voksne med fysisk og eller psykisk handicap.

URSETS INDHOLD OG TILRETTELÆGGELSE:

Det overordnede formål med kursusforløbene er gennem teorier, metoder og praktiske øvelser, at gøre kursisterne  kvalificerede til at kunne arbejde professionelt, etisk korrekt og i en socialpæda-gogisk kontekst. Hvad enten døgninstitutionen arbejder med udsatte anbragte børn og unge eller personer med fysisk-og/eller psykisk handicap. Det understreges, at de 4 første moduler er et introducerende grundforløb, der efterfølgende følges op med 4 specialiseringsmoduler. I og med at kursusforløbet i første række henvender sig til ufaglærte pædagogiske medarbejdere og primært til ansatte på døgninstitutioner, tages der udgangspunkt i den enkelte institutions aktuelle målgruppe. PI/SPS vil derfor i nogen udstrækning være præmisleverandør, og der vil blive arbejdet med cases, situationsspil og andre praktiske øvelser med udgangspunkt i kursisternes daglige og faglige arbejde og relateret til brugergruppens behov, adfærd og behandlings-perspektiv. Selv om der er forskellige emner eller temaer på hvert modul, tilstræbes det at der sker en vis udvikling eller progression i undervisningsforløbet.

UNDERVISNINGSFORMER

Der vil blive arbejdet med varierede og afvekslende undervisningsformer, hvor teorier, metoder og praktiske øvelser relateres til deltagernes praksiserfaring og selvoplevede erfaringer. Ligeledes vil medarbejdernes praksiserfaringer, såvel som livserfaringer blive inddraget i relevant omfang. På denne måde sikres, at der skabes refleksion over medarbejdernes personlige og professionelle rolle og ansvar i relations- og behandlingsarbejdet.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i kursisternes daglige og faglige arbejde, relateret til bruger-gruppernes behov, adfærd og  behandlingsperspektiv.Kursisternes fortællinger og beskrivelser af særlige ”opmærksomhedspunkter” fra egen praksis indgår i undervisningsforløbet. Ved alle kursusmoduler inddrages grønlandsk kultur og traditioner, som bidrag til forståelses-ramme for den aktuelle problematik, og for det social– og specialpædagogiske arbejde i Grønland.

Rekvirerede kurser

REKVIREREDE KURSER

På et rekvireret kursus bestemmer I form og indhold. I kan vælge at rekvirere ét af vores udbudte kurser (se kursusoversigt), eller få et kursus tilpasset jeres særlige ønsker. Vi målretter kurset præcis til jer. Hvis I er mange fra samme sted eller fagområde, der gerne vil have det samme kursus, er et rekvireret kursus tit en god og billigere løsning.

Kursusinstruktører

Vi kan også tilbyde instruktører inden for pædagogisk faglige og tilgrænsende områder. Vi sammensætter instruktørerne på sådan en måde, så de matcher jeres behov. For eksempel et mundtligt oplæg, et kursus, en workshop eller måske noget helt andet. Ring og fortæl, hvad I har brug for og hør nærmere om mulighederne.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hvad koster det?

Det afhænger af hvilket kursus det drejer sig om. Beskriv jeres ønsker, så laver vi et tilbud.

Dog skal det understreges at i selv betaler for administrations- og kursusafgifterne i form af grej, forplejning, transport og ophold.

Hvor skal kurset holdes?

Foretrækker I at holde kurset lokalt, er underviserens rejseudgifter inkluderet i prisen, mens I selv står for det praktiske arrangement

PI/SPS' interne kurser

PI/SPS interne KURSER

PI / SPS afholder fra tid til anden egne kurser som du vil kunne læse mere om her:

Har du lyst til at læse mere om det, så tryk her! F.eks. praktikvejleder kursus

Pikkorissarnerit neqeroorutigineqartut uani takukkit
Kommune akimorlugit angalaqusinnginnermi pikkorissarnernut atatillugit angalanernut, coronamut atatillugu malittarisassani §1.stk. 3 naapertorlugu ilinniarfiit ilaatinneqanngillat.
Piorsaavik

Piorsaavimmut apeqqutissaqaruit uku aqqutigalugit saaffiginnissinnaavutit:

 e-mail: kursus@pi.sps.gl

Telefon: 38 35 50

 

This is a Cool Notice
Attavigisigut
 • Marralinnguaq 40 & 40B
  Postboks 519
  3952 Ilulissat

  GLN.nr.
  5790001953799
 • allaffik@pi.sps.gl
 • +299 38 35 50
 • Ataasinngorneq, Marlunngorneq, & Sisamanngorneq; 8.00-15.00
  Pingasunngorneq; Matoqqavoq
  Tallimanngorneq; 8.00-12.00
  Arfininngorneq, Sapaat & Sapaassuit; Matoqqavoq
 • Najugaq Qimannagu Perorsaanermik Ilinniarfiisa Immikkoortortaqarfii
 • Sisimiut:
  Makkorsip Aqq 8; Postboks 3029; 3911 Sisimiut
 • Maniitsoq:
  Esbjergip Aqq 7; 3912 Maniitsoq
 • Nuuk:
  Qaanniviit 1557 B-30; 3900 Nuuk
 • Qaqortoq:
  Skolevej B-238; 3920 Qaqortoq
 • Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google