Kurser

Kursusforløb for ufaglært personale på døgninstitutioner i Grønland
INDLEDNING
 
PI/SPS–Socialpædagogisk Seminarium har af Familiedepartementet, fået til opgave at forestå et kursusforløb for døgninstitutioner for udsatte børn og unge samt døgninstitutioner og opholds-steder for personer med fysisk/psykisk handicap. Kursusforløbet har en varighed af ca. 1 ½ år og er modulopbygget med 8 moduler af 5 dages varighed.
Der har i 2017 og 2018 været afholdt kursus i Nuuk med kursister for hele landet og nu udbyder vi samme kursusforløb i Nuuk.Dog må der være minimum 15 deltagere.
 
De 4 første moduler retter sig til ufaglært personale som har mindst 6 mdr. ansættelse eller erfaring fra tidligere ansættelsesforhold inden for døgninstitution. Med ufaglært personale menes personalet som ikke har en pædagogisk uddannelse. Fra og med modul 5, udvides deltagerne til også at omfatte ansatte som tidligere har gennemgået socialhjælperuddannelsen, social- og sundhedsuddannelsen eller anden relevant grunduddannelse. Ligeledes tilbydes modul 5-8 til personale som tidligere har gennemgået kursusforløbet som tidligere er blevet gennemført i Kangerlussuaq eller det interne uddannelsesforløb som har været gennemført på Qasapermiut.
Ansatte som har en grundlæggende uddannelse, men har brug for opfriskning eller repetition af sin tidligere uddannelse kan ansøge om at deltage i alle moduler (1-8).
 
Kursusforløbet finansieres af selvstyret og udbydes i samarbejde med Familiedepartementet. Kursusforløbet er gratis og kursisterne får betalt rejse, hotel ophold og forplejning samt kursus-materiale. Arbejdsgiver må forpligte sig til at udbetale time/dagpenge samt dække vikarløn og få afsat tid til at løse sine hjemmeopgaver.
Vedlagt findes tilmeldingsskema og kursusbeskrivelse over både grundforløbet, modul 1-4 og specialiseringsforløbet modul 5–8. Ansatte på døgninstitutioner som har en grunduddannelse, f.eks. socialhjælper eller social- og sundhedsassistent som ønsker at deltage i alle 8 moduler må gerne tilmelde sig alle moduler. De 4 første moduler kan på denne måde ses som en opdatering af faglige kundskaber.
Undervisningen foregår på grønlandsk eller dansk afhængig af hvilket sprog som underviserne behersker. Dersom undervisningen foregår på dansk bliver undervisningen simultantolket. Der efterstræbes at anvende eller inddrage undervisere fra det grønlandske praksisfelt.
 
RAMMER:
Hvert modul har en varighed af 5 dage, normalt tirsdag til lørdag, hvor mandag normalt benyttes et for kursister som ikke bor på uddannelsesstedet. Kursusforløbet starter i november 2018 og forventes afslutning i november 2019.
 
Der sker en evaluering efter hver modul og kursisterne får en ”hjemmeopgave” mellem hvert modul som tager udgangspunkt i egen praksis og hverdagsliv på  den institution, vedkommende er ansat på. Der gives feedback på opgaven på efterfølgende modul.

Kursusforløbet afsluttes med individuel eksamen i forlængelse af modul 8. Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået. Der medvirker ekstern censor. Kursister som ikke består  eksamen, får mulighed for reeksamen. Kursusforløbet er gratis og tilbydes til såvel selvstyreejet, kommunalejet som private døgnins-titutioner og opholdssteder. Målgruppen er døgninstitutioner for børn og unge samt voksne med fysisk
og eller psykisk handicap.
 
KURSETS INDHOLD OG TILRETTELÆGGELSE:
 
Det overordnede formål med kursusforløbene er gennem teorier, metoder og praktiske øvelser, at gøre kursisterne  kvalificerede til at kunne arbejde professionelt, etisk korrekt og i en socialpæda-gogisk kontekst. Hvad enten døgninstitutionen arbejder med udsatte anbragte børn og unge eller personer med fysisk-og/eller psykisk handicap. Det understreges, at de 4 første moduler er et introducerende grundforløb, der efterfølgende følges op med 4 specialiseringsmoduler. I og med at kursusforløbet i første række henvender sig til ufaglærte pædagogiske medarbejdere og primært til ansatte på døgninstitutioner, tages der udgangspunkt i den enkelte institutions aktuelle målgruppe. PI/SPS vil derfor i nogen udstrækning være præmisleverandør, og der vil blive arbejdet med cases, situationsspil og andre praktiske øvelser med udgangspunkt i kursisternes daglige og faglige arbejde og relateret til brugergruppens behov, adfærd og behandlings-perspektiv. Selv om der er forskellige emner eller temaer på hvert modul, tilstræbes det at der

sker en vis udvikling eller progression i undervisningsforløbet.
 
UNDERVISNINGSFORMER
Der vil blive arbejdet med varierede og afvekslende undervisningsformer, hvor teorier, metoder og praktiske øvelser relateres til deltagernes praksiserfaring og selvoplevede erfaringer. Ligeledes vil medarbejdernes praksiserfaringer, såvel som livserfaringer blive inddraget i relevant omfang. På denne måde sikres, at der skabes refleksion over medarbejdernes personlige og professionelle rolle og ansvar i relations- og behandlingsarbejdet.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i kursisternes daglige og faglige arbejde, relateret til bruger-gruppernes behov, adfærd og  behandlingsperspektiv.Kursisternes fortællinger og beskrivelser af særlige ”opmærksomhedspunkter” fra egen praksis indgår i undervisningsforløbet. Ved alle kursusmoduler inddrages grønlandsk kultur og traditioner, som bidrag til forståelses-ramme for den aktuelle problematik, og for det social– og specialpædagogiske arbejde i Grønland.
 
Modul 1-4 GRUNDMODULER
Modul 1:Socialpædagogiske fagområder, arbejdsmetoder og brugerforståelse
 
Formålet med det første modul, er at præsentere kursisterne for pædagogiske arbejdsmetoder på en døgninstitution. Dette vil sige, at rollen som pædagogisk medarbejder defineres og beskrives og der undervises i begreber som; faglighed og professionalitet, etiske regler, kollegialitet, loyalitet og samarbejdsformer, herunder teamwork. Ligeledes fokuseres der på pædagogens  arbejdsopgaver og hvad social pædagogik og socialpædagogiske arbejdsmetoder er i en  professionsforståelse. Det andet tema er at skabe indsigt og forståelse for brugergruppernes;

behov, problemer og potentialer samt brugergruppernes selvforståelse. At kunne arbejde og forholde sig professionelt og etisk til brugerne, deres hverdagsliv og problemstillinger.
 
Modul 2:Psykologiske og kulturelle perspektiver
 
Modul 2 skal ses i sammenhæng med modul 1 og formålet er skabe en større forståelse for pædagogiske og socialpædagogiske handlemuligheder over for brugergruppernes behov, problematikker og adfærd i en udviklingspsykologisk, kognitivt, kulturel og etisk kontekst. Ligeledes fokuseres der på døgninstitutionen og lokalsamfundet som arena for burgerudvikling og kultur formidler. Grønlandsk samfundsforhold- og udvikling samt kultur, natur og tradition indgår som forståelsesramme.
 
Modul 3: Kontakt, kommunikation, relation og supervision
 
Formålet med dette modul er at give kursisterne teori og metoder for at etablere kontakt og bygge op relationer mellem det  pædagogiske personalet og brugerne. Her gennemgås kommuni-kationsteorier og forskellige samtaleformer. Det andet fokuser at medarbejderen kikkerindad og får indsigt og forståelse for egne holdninger, fordomme og for forståelse for at evt. kunne bear-bejde dette, herunder brug af supervision i denne sammenhæng. Der arbejdes med den professionelle samtale, den anerkendende samtale, børnesamtalen samt familie- og pårørende samtaler. At adskille rollen som privat, personlig og professionel samt drama trianglen; hjælper, offer og krænker. Ligeledes arbejdes der med supervision som et redskab for fagligt og personligt udvikling.
 
Modul 4: Lovgivning og brugerinddragelse
 
Formålet med modulet er at kursisterne får kendskab til relevant lovgivning herunder love og regler inden for døgninstitutionsområdet. Børnekonventionen og Handicapkonventionen gennem-gås. Ligeledes undervises der i forvaltningsret, herunder tavshedspligt, indberetningspligt og dokumentation inkl. journalføring og rapportskrivning etc. Der fokuseres på brugerrettigheder og brugerinddragelse. At kunne fagligt og etisk forholde sig til arbejde professionelt inden for de juridiske rammer på døgninstitutionen og i det tværfaglige samarbejde. Anvendelse af handle-planer og behandlingsplaner i det socialpædagogiske arbejde og som led i brugerinddragelsen og i tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde.
 
Modul 5-8: SPECISLISERINGSMODULER
 
Modul 5: Iagttagelse ogobservation, kontakt- og adfærdsforstyrrelse, ADHD/Autisme/Border-line/Tourettes. Kendskab til den unges baggrund som afsæt for pædagogiske tiltag.
 
Formålet med modulet er, at kursisten tilegner sig forståelse for og viden om brugernes baggrund og problematikker, såvel som brugerens ressourcer og behov. Det er også et formål, at kursisten opnår forståelse for og handleredskaber til at håndtere magt og konfliktsituationer. Øvelse i iagttagelse og observation anvendes som metode i denne sammenhæng. Der undervises i relevant lovgivning og forståelse af konflikter og problemskabende adfærd. Her vil eksempelvis forståelse for egen rolle og adfærdsmønstre i konfliktsituationen indgå. Endvidere vil der gennem oplæg og praktiske øvelser undervises i anvendelse af pædagogiske metoder til at forebygge og reducere problemskabende adfærd.
 
Modul 6: Viden om og forståelse for børn og unge med psykosociale problemstillinger og mennesker med udviklingshæmning, samt socialpædagogisk arbejde i forhold børn, unge og voksne med særlige behov
 
Formålet med modulet er, at kursisten får grundlæggende viden om, og forståelse for brugerens særlige problemstillinger og behov, samt at kursisten bliver introduceret til socialpædagogiske arbejde i forbindelse med brugernes særlige problemstillinger. Der undervises i temaer som; udviklingshæmning og handicapforståelser (WHO), omsorgssvigt og udviklingsforstyrrelser, samt relevante psykiatriske diagnoser, herunder sorg og krise. Endvidere vil temaer som; sårbarhed og resiliens, misbrug, kriminalitet og selvmord indgå i modulet. I forhold til socialpædagogisk arbejde undervises i rettigheder og selv- og medbestemmelse, samt anvendelse af forskellige metoder til at håndtere borgernes hverdagsliv, eksempelvis; mestrings-strategier og social færdighedstræning og social story.
 
Modul 7: Pædagogiske metoder og udviklingsstøttende relationer og relations-kompetencer samt inddragelse af lokalsamfund og netværk i en socialpædagogisk sammenhæng.
 
Formålet med modulet er, at kursisten får kendskab til og øvelse i metodisk og praktisk arbejde på døgninstitution. Kursisten introduceres til relevante socialpædagogiske metoder og værktøjer for at kunne handle brugerorienteret i sin hverdag og i de forskellige døgninstitutioner. Der undervises i temaer vedrørende pædagogisk anvendelse af relationer, hvor også kursistens relations-kompetence udvikles. Endvidere undervises i arbejdsmetoder, der inddrager betyd-ningen af miljøets rammer og strukturer for den pædagogiske hverdag, samt inddragelse af net-værk og lokalmiljø. Der undervises i grundlæggende principper for systemorienteret familiearbejde, miljøterapi, funktionsanalyse og neuropædagogik etc. Forskellen mellem terapi, behandling, omsorg socialpædagogisk arbejde diskuteres.
 
Modul 8:Sundhed, kost, motion, hygiejne, og seksualitet.
 
Formålet med modulet er, at kursisten opnår forståelse for betydningen og sammenhængen af brugernes sundhed, kost, motion og hygiejne som et vigtigt element i døgninstitutionens hverdag, der sikrer brugernes trivsel og udvikling. Desuden skal kursisten opnå færdigheder i at handle relevant i tilfælde af ulykker. Der ud over er det formålet, at kursisten får viden om udvikling af normal seksualitet og virkning af overgreb.
Der undervises i temaer som; sundhedsfremme og forebyggelse, herunder kost, motion og ideer til at arbejde pædagogisk hermed. Yderligere temaer som hygiejne og ergonomi berøres. Som et selvstændigt område vil børn, unge og handicappedes seksualitet stå centralt. Der  diskuteres endvidere begreber som livskvalitet, sundhed adfærd og sundhedspædagogik.
 
PRAKTISKE OPLYSNINGER
 
Det maksimale antal kursister på hver modul er 25. Kursus forløbet har 8 moduler af 5 dages varighed. Lørdagsundervisninger kan forekomme. PI/SPS administrer kursusforløbet og forestår billetbestilling, søger for hotel ophold, forplejning, kursusmateriale etc. Kursusforløbet afsluttes med tildeling af kurs usbevis og efterfølgende afslutningsmiddag.
 
Tilmeldingsfrist: for hele kursusforløbet (modul 1-8) er den
21. oktober 2018. For kursister som kun ønsker at deltage i specialiserings modulerne (modul 5-8) vil tilmeldingsskema blive udsendt i marts/april 2019. Modul 1 er planlagt til at starte i uge 48. Dato for de efterfølgende moduler bliver meddelt ved kurset opstart.
 
Tilmelding sker på tilsendt ansøgningsskema og sendes til: kursus@pi.sps.gl
Institutioner som tilmelder flere kursister, bedes kopiere ansøgningsskemaet og sende et skema pr. kursist.
 
Henvendelse om kursusforløbet
Kan rettes til kursusleder; Kirsten P. Jensen eller Saalamiit Møller Lorentzen. Mail:kursus@pi.sps.gl
telefon: 38 35 50(Omstilling)

Kursusdata: Kursusforløb for ufaglært personale på døgninstitutioner i Grønland
Kursusevent
Kursussted: Nuuk
Periode: Uge 26 – 30 November
Frist: 21 Oktober 2018
Varighed: 4 uger

Tilmeld
Kontakt os
 • Hovedadministration:
  Marralinnguaq 40 & 40B
  Postboks 519
  3952 Ilulissat

  GLN.nr.
  5790001953799
 • allaffik@pi.sps.gl
 • +299 38 35 50
 • Man-, Tirs-, & Torsdag; 8.00-15.00
  Onsdag; Lukket
  Fredag 8.00-12.00
  Lør-, søn- og helligdage lukket;
 • Decentrale afdelinger
 • Sisimiut:
  Makkorsip Aqq 8; Postboks 3029; 3911 Sisimiut
 • Maniitsoq:
  Esbjergip Aqq 7; 3912 Maniitsoq
 • Nuuk:
  Qaanniviit 1557 B-30; 3900 Nuuk
 • Qaqortoq:
  Skolevej B-238; 3920 Qaqortoq
 • Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google