Vedtægter for Perorsaanermik Ilinniarfik

 

Kapitel 1

Navn, hjemsted og formål

§ 1. Perorsaanermik Ilinniarfik (PI/SPS) er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf. Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet.

Stk. 2. Perorsaanermik Ilinniarfik har hjemsted i Avannaata Kommunia (Ilulissat).

§ 2. PI/SPS´s formål er at udbyde videregående- og erhvervsuddannelser efter regler fastsat af Naalakkersuisut og i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. PI/SPS´s aktuelle udbud af uddannelser fremgår af den til enhver tid gældende resultatkontrakt med departementets og bestyrelsens underskrifter.

Stk. 2. PI/SPS kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1 udøve anden virksomhed med henblik på udnyttelse af PI/SPS´s særlige sagkundskab inden for de uddannelsesrelaterede aktiviteter, herunder tilbyde rådgivning og andre ydelser. PI/SPS´s anden virksomhed skal foregå på konkurrencemæssige vilkår.

Stk. 3. PI/SPS varetager desuden en række nærmere bestemte administrative og vejledningsmæssige opgaver, jf. gældende lovgivning og aftaler.

Stk. 4. PI/SPS kan udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede tiltag.

Stk. 5. PI/SPS´s formål er desuden efter godkendelse af Departementet for Uddannelse at drive kollegievirksomhed.

Kapitel 2

Bestyrelsens sammensætning

§ 3. PI/SPS ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer med stemmeret, der udpeges således med en repræsentant fra:

   • Selvstyret – Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke
   • Avannaata Kommunia
   • Kommunerne i fællesskab
   • Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet
   • NPK
   • SIK

Stk. 2.  Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd

Stk. 3.  Bestyrelsens arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter skal have tilknytning til PI/SPS´s faglige område og det arbejdsmarked, som institutionen dækker, ligesom de pågældende repræsentanter bør dække PI/SPS´s samlede aktivitetsområde.

Stk. 4.  Ansatte ved PI/SPS og andre brancheskoler og studerende ved PI/SPS kan ikke udpeges som medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. PI/SPS´s leder, jf. § 13, er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 6. PI/SPS´s lærere og teknisk-administrative personale tilforordnes bestyrelsen med en repræsentant uden stemmeret.

Stk. 7. Medlemmer af Inatsisartut eller kommunalbestyrelser kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8. Bestyrelsen fremsender senest 1 år inden udløb af bestyrelsens funktionsperiode orientering til Departementet for Uddannelse om, hvor mange medlemmer bestyrelsen ønsker skal bestå af, og hvilke af  arbejdsmarkedets organisationer, der skal være udpegningsberettigede i den kommende bestyrelsesperiode med henblik på indhentelse af Departementets kommentarer inden for en periode på 3 måneder efter modtagelse af bestyrelsens orientering. Medfører bestyrelsens ønske behov for ændring af brancheskolens vedtægter, skal bestyrelsen senest 6 måneder før udløbet af bestyrelsens  funktionsperiode fremsende forslag herom til Departementets godkendelse.

§ 4. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme PI/SPS´s strategiske virke med deres erfaring og indsigt i PI/SPS´s faglige område og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.

Stk. 2.  Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere viden om uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation, og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt viden om uddannelseskvalitet.

§ 5. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år, dog første gang for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Stk. 2.  Genudpegning kan finde sted.

Stk. 3.  Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, skal medlemmet straks udtræde af bestyrelsen. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3

Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 6. Bestyrelsen er PI/SPS´s øverste ledelse og har det overordnede ansvar for PI/SPS´s drift, herunder for PI/SPS´s faglige og økonomiske aktiviteter og for forvaltningen af bevillingen fra Selvstyret.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger PI/SPS´s målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt.

Stk. 3. Efter indstilling fra PI/SPS´s leder fastlægger bestyrelsen det årlige program for PI/SPS´s virksomhed.

§ 7. Bestyrelsen skal arbejde for, at PI/SPS iværksætter aktiviteter, der i videst muligt omfang tilgodeser de uddannelsessøgendes og arbejdsmarkedets behov for uddannet arbejdskraft, herunder efter og videreuddannelse. Bestyrelsens træffer efter indstilling fra PI/SPS´s leder beslutning om PI/SPS´s udbud af kompetencegivende uddannelse og om iværksættelse af øvrige uddannelsestiltag samt aktiviteter vedrørende indtægtsdækket virksomhed og anden relevant aktivitet.

Stk. 2. Bestyrelsen er over for Naalakkersuisut ansvarlig for uddannelsernes faglighed, herunder for indholdet    af uddannelserne, iværksættelse af nye uddannelser, udarbejdelse af uddannelsesplaner for hver uddannelse,   fastsættelse af generelle regler om praktikplaner og fastsættelse af regler for eventuelle prøver og eksamener.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer under ansvar for Naalakkersuisut afgørelse om

1)  godkendelse af praktiksteder til praktik,

2)  rammer for praktik og praktikvejledning,

3) afholdelse af prøver og eksamener og øvrige evalueringer,

4) godkendelse af merit og afkortning eller forlængelse af uddannelsestiden og elevers fritagelse for dele af skole- eller praktikuddannelse på grundlag af anden undervisning eller beskæftigelse.

Stk. 4.  Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere uddannelsesudvalg, herunder ad hoc uddannelsesudvalg med henblik på rådgivning vedrørende sikring af uddannelsernes faglige indhold og kvalitative niveau og uddannelsernes overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og de politiske målsætninger på området.

§ 8. Bestyrelsen skal forvalte de bevilgede midler, så de bliver til størst mulig gavn for PI/SPS´s formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de af Selvstyret bevilgede tilskud og øvrige indtægter under et.

Stk. 2. Bestyrelsen må ikke udøve indflydelse på den daglige undervisningsvirksomhed, men fastsætter de overordnede retningslinjer for PI/SPS´s virksomhed.

§ 9. Bestyrelsen ansætter og afskediger PI/SPS´s leder, jf. dog § 23, stk. 2.

Stk. 2.  Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for lederens virksomhed og kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

Stk. 3.  Bestyrelsen skal følge de bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, der gælder for ansatte under Selvstyret, eller som er aftalt for det personale, som er  ansat ved PI/SPS.

Kapitel 4

Bestyrelsens arbejde

§ 10. Bestyrelsen vælger blandt medlemmerne sin formand og næstformand.

Stk. 2.  Formanden og i dennes fravær næstformanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Bestyrelsen fastsætter en mødeplan. Ekstraordinære møder kan afholdes, når formanden skønner det nødvendigt eller såfremt mindst halvdelen af bestyrelsen eller forstanderen forlanger det.

Stk. 3. Bestyrelsens møder er lukkede. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af sagsbehandlingslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens  beskaffenhed i øvrigt findes nødvendigt.

Stk. 4. Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til at meddele den øvrige bestyrelse, hvis bestyrelsesmedlemmet har en særlig interesse i en sag. Bestyrelsen afgør, om et medlem eller en person, som deltager i bestyrelsens møder, er omfattet af reglerne om inhabilitet i sagsbehandlingsloven.

§ 11. Der ydes bestyrelsen et særskilt vederlag efter de af Selvstyret fastsatte regler herom.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af  PI/SPS efter reglerne omgodtgørelse af udgifter ved tjenesterejser inden for Selvstyret.

§ 12. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:

1) Retningslinjer for formandens og næstformandens rolle.

2) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsens og PI/SPS´s leder.

3) Retningslinjer for bestyrelsens tilsyn med PI/SPS´s leder.

4) Retningslinjer for bestyrelsens opfølgning på afrapporteringer om PI/SPS´s målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt.

5) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til PI/SPS´s organisation, kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.

6) Bestyrelsens pligt til at fremskaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.

7) Bestyrelsens pligt til at følge op på planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om PI/SPS´s uddannelsesresultater, likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

8) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.

9) Bestyrelsens pligt til at gennemgå PI/SPS´s perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og i den forbindelse vurdere budgettet og afvigelser herfra.

10) Bestyrelsens pligt til at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige grundlag for revision.

11) Bestyrelsens pligt til at opstille procedurer, der sikrer, at bevillingsyder får den information, der er fastsat i gældende lovgivning for at føre tilsyn med og følge op på PI/SPS´s udvikling.

 Stk. 2. Forretningsordenen fremsendes til Departementet for Uddannelser til orientering.

Kapitel 5

PI/SPS’ daglige ledelse

§ 13. PI/SPS’ leder har den daglige ledelse af PI/SPS og er ansvarlig over for bestyrelsen. PI/SPS´s leder skal sikre, at PI/SPS ledes efter de herom gældende regler og de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.

Stk. 2. PI/SPS´s leder ansætter og afskediger PI/SPS´s medarbejdere, herunder PI/SPS´s øvrige ledelse.

Stk. 3. PI/SPS´s leder fastsætter de nærmere retningslinjer for PI/SPS´s daglige drift.

Stk. 4. Lederen skal efter retningslinjer, fastsat af bestyrelsen, årligt til bestyrelsen afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af PI/SPS´s uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6

Tegningsret

§ 14. I sager af væsentlig betydning for PI/SPS´s virksomhed tegnes PI/SPS af bestyrelsens formand og PI/SPS´s leder i forening eller subsidiært af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Kapitel 7

Finansiering, budget, regnskab og revision

§15. PI/SPS´s virksomhed finansieres gennem tilskud fra landskassen og indtægter ved eventuel anden virksomhed, herunder indtægtsdækket virksomhed, jf. gældende lovgivning og aftaler.

Stk. 2. Det årlige tilskud fra landskassen fastsættes af Inatsisartut i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for det følgende finansår, jf. gældende lovgivning og aftaler.

§ 16. Bestyrelsen afgiver hvert år, inden udløbet af en af Naalakkersuisut fastsat frist, til Naalakkersuisut forslag til budget for det følgende finansår indeholdende overslag over forventede indtægter, driftsudgifter og anlægsudgifter samt størrelsen af aktiver og passiver ved årsskiftet. Bestyrelsen afgiver samtidig forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det nævnte finansår, jf. gældende lovgivning og aftaler.

Stk. 2. Forslaget til budget udarbejdes i henhold til Selvstyrets til enhver tid gældende budgetregulativ. Der redegøres særskilt for forventede egne indtægter og de hermed forbundne udgifter.

Stk. 3. Forslaget til budget skal indeholde en redegørelse for ændringer i forhold til det seneste budget og i forhold til det tidligere budgetoverslag. Forslaget suppleres med budgetoverslag for de 3 følgende år. Budgetforslag og budgetoverslag skal indeholde en redegørelse for følgende budgetteringsforudsætninger:  Hvis, der indgår anlægsudgifter, skal det oplyses, hvorledes udgifterne indgår i PI/SPS´s investeringsprogram i den samlede budgetperiode. Angående driftsudgifter skal det for hele budgetperioden, sammenholdt med seneste regnskabsår, oplyses om hovedlinjerne i den påtænkte uddannelsesaktivitet opdelt på hovedområder. Endelig skal der i budgetoverslaget gives en særskilt vurdering af den forventede udvikling i egne indtægter.

§ 17. Bestyrelsen skal som en del af det samlede forslag til budget afgive et forslag til særskilt budget for anden virksomhed, herunder særskilt budget for hver enkelt type af anden virksomhed jf. gældende lovgivning og aftaler.

§ 18. PI/SPS kan inden for et på finansloven fastsat beløb overføre regnskabsmæssige overskud eller underskud til det efterfølgende finansår.

§ 19. Under iagttagelse af det af Inatsisartut godkendte tilskud udarbejder bestyrelsen et budget for finansåret. Budgettet sendes til Departementet for Uddannelse til orientering inden finansårets begyndelse.

§ 20. PI/SPS´s regnskabsår er finansåret. PI/SPS skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Selvstyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse, jf. gældende lovgivning og aftaler.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter en regnskabsinstruks for PI/SPS, jf. gældende lovgivning og aftaler.

Stk. 3. Regnskabet skal indeholde et særskilt regnskab for PI/SPS´s uddannelsesvirksomhed, for anden virksomhed, herunder særskilt regnskab for hver enkelt type af anden virksomhed, jf. gældende lovgivning og aftaler.

§ 21. Årsregnskabet revideres af Grønlands Selvstyres revision, jf. gældende lovgivning og aftaler.

Stk. 2. Bestyrelsen forelægger, inden den af Departementet for Uddannelses fastsatte frist, det reviderede årsregnskab bilagt revisionens bemærkninger for Departementet til godkendelse, jf. gældende lovgivning og aftaler.

Stk. 3. Bestyrelsen skal i forbindelse med regnskabets forelæggelse for Departementet for Uddannelse samtidig lade regnskabet offentliggøre, jf. gældende lovgivning og aftaler.

Kapitel 8

Løn- og ansættelsesforhold

§ 22. PI/SPS er med hensyn til vilkår og øvrige forhold for ansættelser, forhold under ansættelsen og afskedigelser forpligtet til at følge de bestemmelser, der til enhver tid gælder for ansatte under Grønlands Selvstyre, jf. gældende lovgivning og aftaler.

Stk. 2. I forbindelse med ansættelser og afskedigelser skal i det hele følges de forvaltningsretlige regler i sagsbehandlingsloven.

Stk. 3. Indenfor de i stk. 1 nævnte rammer, er der mulighed for en vis fleksibilitet ved tillægsfastsættelser indenfor de indgåede overenskomster og aftaler og mulighed for at optage konkrete forhandlinger for nye stillinger og funktioner, som afviger væsentligt fra det generelt fastsatte i henseende til ansvar og kompetencer m.v.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse

§ 23. Denne vedtægt træder i kraft ved Departementet for Uddannelses godkendelse.

Stk. 2.  Bestemmelsen i § 9, stk. 1 gælder ikke for ledere, der er ansat før den 1. januar 2017.

Stk. 3.  Vedtægten kan ikke ændres uden godkendelse fra Departementet for Uddannelse.

Reviderede vedtægter, godkendt aug. 2020

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google