Uddybende informationer

ADGANGSKRAV

ansøger skal have bestået ét af følgende og nedenstående skal være opfyldt for at blive optaget:

 • Bestået Socialassistentuddannelsen med min. karakteren D/4
 • Bestået en gymnasial uddannelse med mindst 4,5 i gennemsnit og min. karakteren D/4 på A-niveau i skriftlig dansk
 • Anden relevant uddannelse på gymnasialt niveau

Ved ikke opnået gennemsnitskarakter eller individuel karakter kan der søges dispensation om individuel vurdering og dokumentation for faglig opgradering. Dispensationen skal være begrundet og stiles til rektor. Brevet kan suppleres med individuelle samtaler med ansøgeren. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end der er studiepladser vurderes og prioriteres hvem der skal optages, med udgangspunkt i bedst kvalificerede jf. ovenstående optagelseskrav samt en helhedsbetragtning i forhold til holdets sammensætning.

UDDANNELSESOPBYGNING & -FAG

Socialpædagoguddannelsen varer 3½ år og er opbygget over 7 semestre hvoraf teoridelen kun kan tages i Ilulissat. Der starter hvert år, et hold på 25 i begyndelsen af august og disse skal igennem deres studietid, gennemgå 2 praktikforløb af hhv. 14 og 18 ugers varighed. Alle semestre regnes som svarende til 30ECTS point.

Uddannelsens formål er at kvalificere den studerende til at kunne:

 • indgå i professionelle relationer med børn, unge og voksne brugere og samarbejde med, vejlede og støtte disses forældre og pårørende,
 • formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,
 • tilegne sig og gøre brug af relevante teorier og metoder i pædagogisk praksis,
 • tilrettelægge, udføre og koordinere pædagogisk begrundede aktiviteter og processer,
 • deltage i professionelt samarbejde, herunder med personale fra tilgrænsende fagområder, og
 • analysere, evaluere, dokumentere og udvikle pædagogisk praksis samt deltage i kvalitets- og udviklingsarbejde.

Praktikforløb & -sted

Studerende på den professionsrettede bacheloruddannelse til socialpædagog skal igennem to praktikperioder under deres uddannelse.

Første Praktik, normalpraktik, sker på 2. semester og har en varighed af 14 uger.

Praktikforløbet finder sted i Ilulissat eller på vestkysten i Grønland; det vil sige at man ikke kan komme i praktik i Østgrønland. Målgruppen for praktikken er børn. Relevante praktikinstitutioner er daginstitutioner i form af vuggestuer, børnehaver og fritidsordninger

Anden praktik, specialpraktik, sker på 5. semester og har en varighed af 18 uger.

Praktikinstitutionen er i eller uden for Grønland og målgruppen er børn, unge og voksne med særlige behov. Relevante praktikinstitutioner er døgninstitutioner for børn og unge, institutioner for mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, specialpædagogiske tilbud i folkeskolen, inden for det psykiatriske område eller socialpædagogiske tiltag, der er relevante ift. praktikkens mål.

I den forbindelse er der skriftlige opgaver forbundet med hver af disse praktikforløb.

Under praktikperioden anvendes 2 bilagssæt, den ene til praktikanten og den anden til praktikvejlederen.
De studerende medbringer bilagene (gemt i USB) til praktikstedet.

Formålet med praktikken er, at praktikanten individuelt og i samarbejde med det pædagogiske personale deltager i forskellige former for pædagogisk arbejde og tilegner sig viden om det pædagogiske praksisfelt. Praktikanten kvalificerer sig til – og øver sig i – at indgå i professionelle relationer med børn, unge og voksne brugere, at samarbejde med kolleger og at vejlede brugernes forældremyndighedsindehavere eller faktiske forsørgere. Gennem praktikforløb øver praktikanten sig i at identificere pædagogiske opgaver og i relation hertil – planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter og processer.

PRAKTIKSTED:

For at blive praktiksted, kræves og forventes det, at praktikstedet:

 • er godkendt som praktiksted fra PI/SPS
 • har en eller flere praktikvejledere, som er uddannet socialpædagog og har gennemført praktikvejlederkursus
 • samarbejder med praktikvejleder om at have praktikant på stedet

Praktikforløbet forberedes og koordineres af praktikkoordinatoren i samarbejde med praktiklærere, studerende og mulige praktiksteder.

 • Praktikforberedelse sker på seminariet ved afslutning af semestret umiddelbart forinden praktikperioden.
 • Praktikopsamling sker, når studerende starter igen på seminariet umiddelbart efter praktikperioden.
 • Praktikinstitutionens ledelse har ansvaret for, at den studerende under praktikken får vejledning i overensstemmelse med de fastlagte mål. Praktikinstitutionens ledelse udpeger en praktikvejleder blandt de ansatte pædagoger, som varetager vejledningsopgaven og som er ansvarlig i den daglige kontakt med den studerende. Praktikvejlederen er en nøgleperson for den indlæring, erfaring og refleksion, som den studerende skal nå i praktikken. I forhold til den skriftlige opgave er det den studerendes ansvar at udføre opgaven, og praktikvejlederen vejleder udelukkende på emnet.

JOB & KARRIERE

Efter afsluttet uddannelse kan du søge ansættelse inden for bl.a.:

 • Daginstitutionsområdet
 • Døgninstitutionsområdet
 • Forskolen
 • Handicapområdet
 • Ældreområdet
 • Kriminalforsorgen
 • Vejlednings- og forebyggelsesarbejde

PRAKTISKE OPLYSNINGER

OBS: De nye SPU studerende kan få tildelt familie lejlighed uden møbler. 
 
Studerende, der går i gang med suppleringsforløbet, tildeles kollegier i Qoororsuaq kollegierne.

ANSØGNING & FORVENTET SVAR

Ønsker du optagelse på socialpædagoguddannelsen skal du ansøge videregående uddannelse på sullissivik.gl  senest d. 1. marts.

Du kan forvente at få svar/brev/mail senest en måned før studiestart – har du ikke hørt noget på dette tidspunkt er du velkommen til at kontakte elevadministrationen på PI/SPS.

Fakta:

 • Uddannelsens varighed: 3,5 år
 • Ansøgningsfrist: 1. marts (via Sullisivik)
 • Økonomi: Uddannelsesstøtte

Studieordninger & andre dokumenter:

Suppleringsforløb til professionsrettet bachelor som socialpædagog

ADGANGSKRAV

Adgangskrav for at blive optaget på et suppleringsforløb til professionsrettet bacheloruddannelse som socialpædagog er, at ansøgeren:
 • har gennemført en socialpædagoguddannelse, der ikke er professionsrettet bachelor

UDDANNELSESOPBYGNING & -FAG

Suppleringsforløbet til professionsrettet bachelor som socialpædagog er et suppleringsforløb til færdiguddannede fra den decentrale socialpædagoguddannelse og socialpædagoguddannelse (før 2008 på PI/SPS).
Forløbet strækker sig over 1 semester på 5 måneder. Ved forløbet vil der være et 6 ugers forløb med “Videnskabsteori” og for resten af perioden vil der være et selvstændigt arbejde med et Bachelor projekt og eksamination heraf.

JOB & KARRIERE

Studerende vil erhverve sig grundlag for videreuddannelse efter endt forløb.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Studerende, der går i gang med socialpædagoguddannelsen, tildeles kollegier i Qoororsuaq kollegierne. Studerende med et skoleophold på 3½ år skal vide, hvis man medtager børn/familie vil man få tildelt en kollegielejlighed. Par tildeles kollegieværelser egnet til par, for enlige tildeles kollegieværelse.

Læs mere under studieliv & kollegier.

ANSØGNING & FORVENTET SVAR

Ønsker du optagelse på suppleringforløber til socialpædagoguddannelsen skal Majoriaq i din hjemby have modtaget din ansøgning senest d. 1. marts.

ANSØG OM UDDANNELSE

Du kan forvente at få svar/brev/mail senest en måned før studiestart – har du ikke hørt noget på dette tidspunkt er du velkommen til at kontakte elevadministrationen på PI/SPS.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google