Uddybende informationer

ADGANGSKRAV

Studerende optages på Specialpædagogisk Diplomuddannelse eller enkelte moduler, hvis ansøgeren: 

 • har gennemført relevant adgangsgivende videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse,
 • har mindst 2 års relevant pædagogisk erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, 
 • har sproglige kompetencer til at læse, forstå og formulere sig på dansk
 • har en uddannelsesaftale med sin arbejdsgiver

Studerende, som søger hele uddannelsen, har fortrinsret. Er der ledige pladser, kan man tilmelde sig modulerne enkeltvis.

PI/SPS kan desuden optage ansøgere, som ikke opfylder ovenstående krav, men som ud fra en konkret vurdering af Real Kompetencer skønnes at have uddannelses- og arbejdsmæssige forudsætninger svarende til ovenstående adgangskrav. RealKompetenceVurdering (RKV) vil blive foretaget af PI/SPS med udgangspunkt en helhedsbetragtning af medsendte dokumentation for udd.- og erhvervserfaring samt evt. samtale og/eller optagelsesprøve forud for studiestart.   

UDDANNELSESOPBYGNING

Diplomuddannelsen er normeret til 1 årsværk på i alt 60 ECTS point – svarende til ca. 1.650 timers arbejdsbelastning. Uddannelsen strækker sig over 2 år og tilrettelægges med undervisningsmoduler, hvoraf der er 3 obligatoriske moduler og 1 valgfrit modul på 10 ECTS – svarende til ca. 275 arbejdstimer pr. modul samt 4 valgfrie moduler på hver 5 ECTS – svarende til ca. 140 arbejdstimer pr. valgmodul.

Afslutningsvis er der et obligatorisk modul med afgangsprojekt på 15 ECTS – svarende til ca. 415 arbejdstimer.

Modulerne strækker sig typisk over 4–9 dage, hvor der udover undervisning er planlagt studietid, hvor der arbejdes med pædagogisk viden og metoder i relation til udvalgte specialpædagogiske perspektiver. Der kan forekomme undervisning også om aftenen og i weekender. 

Mellem modulerne skal den studerende ligeledes sætte tid af til kontakt og aftaler med studie- eller responsgrupper, opfølgning og forberedelse mellem modulerne med bl.a. litteraturlæsning, fortsat træning i daglig praksis, samt løsning af skriftlige eller andre obligatoriske opgaver.

MODULERNES INDHOLD

Modul 1: Introduktion til specialpædagogik i samtiden. Videnskabsteori og metoder (Uge 40 + 41, 2023)

Inatsisartut lovgivning, Menneskerettigheder, FN’s konventioner og verdensmål, m.m. Professionsetik og professionsforståelse – Specialpædagogiske grundværdier. Pædagogisk professionalisme og refleksion over personlig involvering. OBLIGATORISK MODUL / 10 ECTS

Underviser: Anja Lyberth Anderskouv

Modul 2: Tidligt skadede børn (Forår 2024)

Årsager til tidlig skade, omsorgssvigt, fosterskader og sociale forhold. Tilknytningsforstyrrelser. Særligt sårbare børn, tidligt personlighedsmæssigt og følelsesmæssigt skadede. Udviklingstrin og adfærdsmønstre. OBLIGATORISK /10 ECTS

Underviser: Marianne Gaj Jessen

Modul 3: Neuropsykiatriske tilstande (Forår 2024)

Sociale pædagogiske perspektiver og tilgange til det pædagogiske arbejde med forskellige målgrupper, som f.eks. borgere med ADHD, Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), skizofreni og bipolare lidelser. Mestring og kompetencemuligheder i et livsperspektiv. OBLIGATORISK MODUL / 10 ECTS

Underviser: Ole Christian Hansen

Modul 4: Motoriske vanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser (Efterår 2024)

Forskellige årsager til motoriske vanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser. Fysiologiske og neuropsykologiske teorier om motorisk udvikling, krop og bevægelse, kommunikation. OBLIGATORISK MODUL / 10 ECTS

Underviser: Rune Thrane Karlsson

Modul 5A: Organisering af pædagogisk indsats (Efterår 2025)

Ledelse og strategi, tværfagligt samarbejde, pædagogisk proces – og projektudvikling. Dokumentation og sagsbehandling, notatpligt og indberetninger. VALGMODUL / 5 ECTS

Underviser: Marianne Gaj Jessen

Modul 5B: Pædagogisk faglig sparring (Efterår 2025)

Konflikthåndtering – magtanvendelse. Kollegial faglig sparring, kollegial supervision og vejledning. VALGMODUL / 5 ECTS

Underviser: Marianne Gaj Jessen

Modul 5C: Omsorg, hygiejne og trivsel (Uge 49 + 50, 2023)

Kost og motion, seksualitet, hygiejne og medicinering. VALGMODUL / 5 ECTS

Underviser: Anne Fricke Rudbeck

Modul 5D: Sansemæssige funktionsnedsættelser (Uge 49 + 50, 2023)

Teorier og forskningsresultater i forhold til en eller flere sansemæssige funktionsnedsættelser. Afklaring af målgruppe i forhold til forskellige funktionsnedsættelser/ diagnoser. VALGMODUL / 5 ECTS

Underviser: Anne Fricke Rudbeck

Modul 6: Projektudarbejdelse og aflevering (Forår 2026)

OBLIGATORISK / 15 ECTS

JOB & KARRIERE

Efter afsluttet uddannelse kan du søge ansættelse inden for bl.a.:

 • Daginstitutionsområdet
 • Døgninstitutionsområdet
 • Forskolen
 • Handicapområdet
 • Ældreområdet
 • Kriminalforsorgen
 • Vejlednings- og forebyggelsesarbejde

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Uddannelsen foregår delvist på dansk og grønlandsk – underviserne vil i udgangspunkt være dansksprogede, men øvelser kan ske på grønlandsk i mindre grupper. Størstedelen af litteratur og teori vil ligeledes være dansk, men grønlandske tekster, rapporter m.m. inddrages ligesom der kan forekomme tekst materiale på engelsk. Skriftlige opgaver kan afleveres som udgangspunkt på dansk.

De studerende samles på modulerne til undervisning på Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat, da det er væsentligt for uddannelsen, at studerende mødes i et læringsmiljø uden for deres normale arbejdsplads og miljø, så de uforstyrret kan fordybe sig i undervisningen og praksisøvelser. 

Virtuel undervisning benyttes som form, hvor det giver mening. Det vil være et supplement til undervisning på modulerne, der sker ved fysisk fremmøde. Mellem undervisningsmodulerne vil vejledning og feedback tilbydes virtuelt ligesom studerende kan planlægge studieaktivitet i grupper og mødes i virtuelle fora. 

ANSØGNING & FORVENTET SVAR

Der er løbende optag på diplomuddannelsen efter først-til-mølle-princippet. Studerende som optages på hele Specialpædagogisk Diplomuddannelsen prioriteres forud for optag på de enkelte moduler, ansøgere til enkeltstående moduler tilbydes evt. ”restpladser”. 

Majoriaq i din hjemby skal dog senest have modtaget din ansøgning d. 15. august.

Vi sender løbende svar om optagelse på hele uddannelse. Søger du optag på enkelte moduler, kan du forvente at få svar omkring en måned før studiestart. Har du ikke hørt noget på dette tidspunkt, er du velkommen til at kontakte elevadministrationen på PI/SPS.

Undervisere

Marianne Gaj Jessen, Lektor, Campus Esbjerg UC Syd

Uddannet socialpædagog fra 1987 – Esbjerg Socialpædagogiske Seminarium

Mastergrad i Socialpædagogik fra Dansk Pædagogisk Universitet

Marianne er ansat på tiende år som lektor på UCSYD. Hun er Kompetencemålstovholder for Social-Specialspecialiseringen på Pædagoguddannelsen i Esbjerg og studietovholder på praktikken.

Der ud over underviser hun på pædagoguddannelsens valghold Natur og udeliv og på eftervidereuddannelser også inden for Social-Specialpædagogik

Gennem forskningsprogrammet Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE) har Marianne forsket. Forskningsprojektet tog afsæt i en bred gruppe af unge med særlige behov (unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, unge inden for autismespektret, unge med indlæringsproblemer, unge der har været anbragt en stor del af deres liv og unge med misbrug. Fælles for de unge var at de var elever på en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og de var alle var på vej fra tidlig ungdom til et begyndende voksenliv.

I 26 år har Marianne tidligere været ansat som Socialpædagog på Børne – Unge – familie afdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor hun arbejdede i et tværfagligt team med forskellige professioner, som læger, fysioterapeuter, psykologer, sygehuslærer, sygeplejersker, arbejdede med udsatte børn, unge og familier i krise, børnemishandling, omsorgssvigt, incest, børn 0-6 år med spiseproblemer, unge med funktionelle somatiske symptomer, udviklingsbeskrivelser af børn o – 6 år herunder udredning af børn med udviklingsforstyrrelser, udredning af udviklingshæmmede børn, forældreuddannelse. Derudover har Marianne på Børne – Unge- familie afdelingen været praktikvejleder og har haft adskillige studerende i praktik.

Rune Thrane Karlsson, Lektor, Campus Esbjerg, UC Syd

Cand.pæd. i pædagogisk psykolog fra DPU i Aarhus.

Professionsbachelor i pædagogik fra UCL i Odense.

Rune har 10 års praksiserfaring inden for special- og handicapområdet, herunder §107, §108 og §85. Specialiseret arbejde med autismespektrumforstyrrelse samt udvikling, læring og kompetenceudvikling.
Han har blandt andet arbejdet med humanistisk, neuropædagogisk og kognitive tilgange til den pædagogiske praksis, herunder metoder som TEACCH, ABA, ICDP, Low arousal, Marte Meo samt KRAP.  
Derudover har Rune 3 års erfaring fra Faaborg Midtfyn kommune som udviklingskonsulent, med opgaver som projektledelse, kompetenceudvikling og pædagogisk udvikling i organisationen som helhed.

Siden 2018 har Rune været fastansat i en adjunktstilling på UCSYD, med undervisningsopgaver på pædagoguddannelsen, pædagogisk assistentuddannelsen og efter- videreuddannelse.
Blandt andet i fagene psykologi, pædagogik og socialpædagogisk udviklingsarbejde. Derudover har Rune praktikbesøg hos de pædagogstuderende og fungerer som vejleder i forbindelse med bachelor.
Som tovholder koordinerer, planlægger og udfører Rune læringsaktiviteterne de studerende skal præsenteres for, hvor didaktikken også indtænkes.

I efter- og videreuddannelse har Rune blandt andet været tilknyttet som underviser i et 2-årigt kompetenceudviklingsforløb, hvor ansatte indenfor handicap og psykiatri opkvalificeredes i forhold til professionsforståelse og metodeanvendelse, samt fællessprog på tværs af myndighed, institutioner, misbrugsbehandlere og §85 støttepersoner. Deltagerne på forløbet kom fra forskellige institutioner, 1200 medarbejdere i alt, med mange forskellige læringsforudsætninger og uddannelsesbaggrunde. Derfor var det et tværprofessionelt underviserteam fra pædagog- socialrådgiver og ergoterapeut-uddannelsen, som samarbejdede gennem kompetenceudviklingsforløbet.

Ole-Christian Hansen, Lektor, Campus Aabenraa, UC Syd

Cand.pæd. i pædagogisk psykologi
Pædagog (Danmark)
tysk uddannet pædagog (staatlich anerkannter Erzieher)
tysk uddannet ”PAU” (sozialpädagogischer Assistent)

Ole underviser på pædagoguddannelsen UCSYD Campus Aabenraa og AMU, blandt andet i pædagogiske iagttagelsesmetoder, pædagogisk-psykologiske læringsparadigmer, neuropædagogik, inklusion, vold, konflikter & pædagogisk intuition, kollegial supervision, videnskabsteori og kvalitative metoder.

Forsknings-udviklingsaktiviteter: blandt andet professionsdidaktik i socialpædagogisk praksis, MOOG & åben skole (udvikling af online course), best practice forskning af tyskundervisning i Danmark, sproglig bevidsthed / language awareness blandt børn og pædagoger i det tyske mindretals dagtilbud.

Ole har 15 års erfaring i pædagogisk praksis – herunder mindretals pædagogisk arbejde, normalområdet (sfo / fritidshjem / ungdomsklubber tysk & dansk kontekst), og især indenfor det social-specialpædagogiske arbejde, herunder arbejde med udviklingshæmmede, socialpsykiatriske borgere, senhjerneskadede borgere og socialpædagogisk støtte af socialt udsatte & domsanbragte børn & unge.

Anja Lyberth Anderskouv, Uddannelseskonsulent, Campus Esbjerg, UC Syd

Master of Puplic Governance (MPG)

Pædagog, Pædagogisk Diplom (PD) og Verdensfilosofi (ÅU)

Anja har arbejdet med det specialpædagogiske område gennem 20 år, både som pædagog og som leder. Som pædagog i en specialbørnehave 0-7 år, som støttepædagog, i et familiehus, samt i socialpsykiatrien. Som leder af botilbud i Socialpsykiatrien og senere indenfor handicap-området.

Som underviser har Anja erfaring fra efter-og videreuddannelse på Social-og sundhedsskoler, blandt andet med undervisning i social- og special-pædagogik, videnskabsteori, samt i tværprofessionelle uddannelsesforløb i døgnregi for både medarbejdere og ledelse. Derudover undervisning på pædagogisk assistentuddannelse, samt på akademiuddannelse for uddannede pædagogiske assistenter.

Siden 2018 har Anja været ansat som uddannelseskonsulent ved Efter-og videreuddannelsen i UC Syd. Konsulentopgaverne omhandler blandet andet design af uddannelses-og kursus forløb i samarbejde med kunderne, primært i Syddanmark, samt i Sydslesvig, det danske mindretal i Tyskland. Derudover underviser Anja i Efter-og videreuddannelse, både indenfor pædagogik og ledelse i forhold til det pædagogiske område.

Fakta

 • Uddannelsens varighed: 2 år
 • Optag: Løbende efter først-til-mølle princippet
 • Ansøgningsfrist: 15. august (via dit lokale Majoriaq)
 • Økonomi: Arbejdsgiver

Moduloversigt

Nedenstående moduloversigt er med forbehold, men vi tilstræber at studerende kender de endelige tidspunkter og indhold for kommende moduler SENEST 3 måneder før modulafholdelse
 • 2023: Uge 40 + 41 Modul 1
 • 2023: Uge 49 + 50 Modul 4 (valgmodul)
 • 2024: Uge 5 + 6 Modul 2
 • 2024: Uge 23 + 24 Modul 5a og 5b (valgmodul)
 • 2024: Uge 32 + 33 Modul 3
 • 2024: Uge 41 + 42 Modul 5c og 5d (valgmodul)
 • 2025: Forår Afgangsprojekt

Studieordninger & andre dokumenter

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google